informe pericial psicologico psiquiatrico

 

El Gabinet Mèdic i Psicològic Dr. Romeu i Associades és una consulta de psiquiatria i psicologia situada en ple centre de la ciutat de Barcelona que ofereix els seus serveis al públic des de 1970.

Amb més de 40 anys d’experiència, és considerat un centre de referència en el diagnòstic i tractament de les malalties mentals, on col·laboren professionals experts en el camp de la Psiquiatria i la Psicologia Legal i Forense, amb formació per a la realització d’informes pericials.

Comptant amb extens coneixement en la matèria, treballem conjuntament amb diversos bufets d’advocats que necessiten assistència pericial, i ens enorgullim de constatar els nostres bons resultats en els processos judicials en els quals hem intervingut.

Els nostres èxits són conseqüència d’un treball tenaç i escrupolós, resultat dels amplis coneixements dels experts amb els quals col·laborem.

A causa de la complexitat i individualització de cadascun dels nostres casos, dediquem el temps i els recursos necessaris, coordinant els nostres esforços, per oferir el millor servei possible.

Abastem qualsevol tema pericial que tingui relació amb l’àmbit de les neurociències, realitzant informes de diversos tipus que responen a diverses matèries judicials:

 • Dret civil: Casos i processos de custòdia, divorci, incapacitació, idoneïtat, adopció, invalidesa, valoració de seqüeles d’accidents, etc.
 • Dret laboral: Casos i processos d’assetjament laboral, subsidi, incapacitat, pensions, etc.
 • Dret penal: Casos i processos de denúncies, atenuants, eximents, responsabilitat criminal, etc.

A continuació mostrem alguns exemples dels casos que tractem:

 • Custòdies: Fem una valoració exhaustiva del procés judicial en relació a la custòdia dels menors. L’avaluació pot incloure al progenitor que contracta els nostres serveis, als fills i a qualsevol factor rellevant de l’entorn. Apliquem proves específiques segons franja d’edat i requeriments.
 • Idoneïtat: Explorem les capacitats del client en relació a un camp determinat. Per exemple, la capacitació d’un subjecte per a l’adopció.
 • Invalidesa: Estudiem l’estat mèdic i psicològic actual del pacient a la vegada que la seva evolució per valorar possibles dificultats psíquiques que interfereixin en el desenvolupament de la seva activitat laboral.
 • Mobbing: Abordem situacions d’assetjament laboral. És important remarcar la complexitat d’aquest tipus de processos.
 • Valoració de seqüeles d’accidents: Avaluem aspectes relacionats amb les conseqüències i / o seqüeles d’accidents.
 • Atenuants / eximents: Valorem la presència de psicopatologia que justifiqui o atenuï la conducta en el cas d’haver comès un delicte.

En cada cas, efectuarem un anàlisi inicial per considerar la viabilitat de l’informe i dels recursos que utilitzarem. I amb aquestes dades realitzem un pressupost orientatiu per al client.

En primer lloc, ens reunim amb l’advocat per conèixer els detalls necessaris per a la realització de l’estudi i al mateix temps que mantenim una primera visita amb el pacient. Durant el procés, seran convenients diverses entrevistes amb el bufet per coordinar tota la informació. Paral·lelament ens reunirem en diverses ocasions amb el client per recopilació i avaluació de dades.

Així mateix, els nostres professionals forenses assisteixen als judicis com a pèrits per reafirmar-se en les seves conclusions, en cas de ser necessària la nostra presència.

Els preus varien en funció de la complexitat de cada cas, treball i informe a realitzar. S’informa del cost detallat al client amb antelació a l’ inici del procés.

 

Què és un informe pericial psicològic / psiquiàtric?

Entendrem per peritatge psiquiàtric / psicològic els informes redactats per un perit, especialista en psiquiatria o psicologia, que serveixi com a font d’assessorament al jutge en les qüestions que se sol·licitin. És un document que conté informació clínica i que té caràcter jurídic. Ha de ser imparcial i el contingut ha mostrar-se al jutge, a les parts i al client, sota el seu previ coneixement. Consisteix en corroborar o desmentir la proposta de la demanda jurídica i les raons que ens porten a tals conclusions.

La importància de tenir bons informes pericials:

En els casos i processos judicials que tractem, el jutge o els advocats poden requerir la realització d’un peritatge psiquiàtric o psicològic. En alguns casos, les valoracions pericials poden determinar la decisió del jutge, per tant és important contactar amb professionals que treballin amb professionalitat i eficiència.

En la nostra experiència, hem vist com la realització d’un bon treball pericial marca la diferència entre l’èxit o el fracàs, així que és de vital importància realitzar el millor informe forense possible.

Els nostres informes pericials:

Els informes pericials que realitzem atenen els principis ètics i legals vigents a casa nostra. Sent imparcials i basats en coneixements reals i suficients, en tot cas, es respecta la confidencialitat i la intimitat del pacient.

En general, aquest tipus d’informes els executem com a petició explícita de l’advocat o del mateix client (peritatge privat).

L’extensió dels nostres informes és d’uns 15 folis aproximadament. En la majoria de les ocasions i si així ho sol·licita el psiquiatre, es realitza una avaluació psicològica a través d’entrevistes i tests psicomètrics específics per a cada cas.

Sempre aportem gràfics de les proves realitzades juntament a una explicació dels resultats.

Contingut dels nostres informes pericials:

Els nostres informes són consistents tant en la forma com en el contingut. La seva elaboració és precisa, rigorosa i estructurada, comptant amb les següents parts:

 • Preàmbul: Informació de caràcter jurídic.
 • Part expositiva: Part dedicada als antecedents del pacient i a la situació actual d’aquest.
 1. Introducció: Els objectius del professional com a perit i del cas del client en particular.
 2. Mesures d’avaluació: S’exposen les proves psicomètriques realitzades, així com les entrevistes clíniques.
 3. Antecedents personals: Informació relacionada amb el pacient. A nivell psicobiogràfic, antecedents mèdics i malaltia actual.
 • Part reflexiva: Resum i conclusions.
 1. Conclusions psiquiàtriques i psicològiques: Relacionat amb el diagnòstic del client.
 2. Conclusions psiquiàtric-legals: Dictamen emès pel professional en relació als aspectes legals i forenses.
 3. Decisió i orientació professional: Conclusions finals totals.
 • Annex: En el cas que sigui necessari.

Si requereix assistència pericial psiquiàtrica o psicològica no dubti en contactar-nos, contestarem a qualsevol dubte que pugui tenir i l’informarem de tots els passos a seguir.

 

Noticies relacionades

Danos tu opinión