Psiquiatria Barcelona

Intentem ajustar els nostres preus al màxim en relació a la nostra feina i objectius. Ens adeqüem a la situació personal de cada client facilitant terminis en els cobraments i preus.

Consultes mèdiques: La primera visita té una duració de 60 minuts i les visites següents de 30-45 minuts.

Consultes puntuals: En el gabinet observem que hi ha persones que no precisen realitzar una teràpia psicològica, però que decididament si que es poden beneficiar d’una consulta puntual amb un psicòleg especialista. D’aquesta forma, oferim l’oportunitat de que vostè pugui exposar les seves inquietuds amb el professional, en un espai de 60 minuts en els quals abordarem la forma d’afrontar la situació o el problema concret, per així promoure una resolució adequada en les seves dificultats.

Segona opinió (pacients de fora de Barcelona o de fora d’Espanya): En el cas de requerir l’examen concret d’un cas, per a obtenir una segona opinió mèdica, han de posar-se en contacte telefònic o via e-mail amb el Gabinet Dr. Romeu i Associades, per a concertar la forma de fer-ho i les condicions concretes per a cada cas individual. En el cas de pacients que vinguin de fora de Barcelona, o d’Espanya, es programen activitats a realitzar en els dies successius (incloent dissabtes) per a garantir la utilització del menor temps possible. Sota petició, ens encarreguem del procés de viatge i allotjament en Hotels propers al Gabinet.

Informes: Tots els pacients tenen dret a rebre un informe del seu cas. Els informes s’emeten dins de les visites mèdiques. Si són sol·licitats fora del moment de la visita, consulti el preu a secretaria. Depenent del tipus d’informe tenen un cost o una altre.

Atenció continuada sense càrrec: Els nostres pacients poden ser atesos telefònicament o por e-mail en qualsevol dels seus dubtes. Poden sol·licitar el telèfon mòbil de la persona de contacte del Gabinet, per a  consultes d’urgència. Aquestes consultes són sense càrrec. Consulti qualsevol dubte que tingui. El nostre objectiu prioritari és centrar-nos en les necessitats del pacient, i que aquest, i els seus familiars, tinguin tota la informació necessària que els permeti participar en el procés de curació.

Psiquiatria general

Depressions resistents: Abordem qualssevol tipus de patologia depressiva, amb especial èmfasis i experiència en casos que no responen als tractaments habituals.

Distímia: Estats depressius menors, llargs o crònics però que provoquen problemes per a poder portar una vida normal.

Trastorn Obsessiu Compulsiu: Presència d’obsessions, compulsions i rituals que impedeixen portar una activitat normalitzada.

Trastorns per ansietat (fòbia social i fòbies simples, crisis de pànic, estats d’ansietat generalitzada, estrès posttraumàtic). Tractem tot tipus d’estats d‘ansietat i aconseguim que el pacient recuperi el seu benestar.

Trastorn bipolar: Tenim àmplia experiència en trastorns bipolars resistents, arribant a estabilitzar les fases maníaques i remuntar els episodis depressius.

Trastorns de la personalitat: El nostre objectiu és flexibilitzar l’estructura de personalitat per a poder millorar el nivell d’adaptació emocional, social laboral i/o familiar de la persona.

Trastorns de tipus psicòtic (Esquizofrènia, trastorn esquizoafectiu, estats psicòtics induïts per consum de substancies…). La nostra intenció és minimitzar la repercussió dels símptomes (alteracions del pensament) així com potenciar i treballar la autonomia i l’adaptació al medi.

Trastorn per dèficit d’atenció (en l’edat adulta): Es manifesten de forma similar que en els nens tot i que amb algunes característiques diferents. Aconseguim controlar-los, reduint la impulsivitat i desatenció del subjecte.

Trastorns Alimentaris: Anorèxia nerviosa, bulímia, pica. En els casos especialment greus tenim acords amb  diversos centres per a l’hospitalització si és necessari.

Sexologia mèdica: Els trastorns de tipus sexual són relativament fàcils de tractar si s’enfoquen des de l’angle adequat. Com en tots els casos, es treballa per objectius i en temps prèviament pactats.

Addiccions: A substancies (alcohol, cocaïna, etc.) i a conductes (ludopatia, compra compulsiva, addicció al sexe, etc.). Tenim acords amb diversos centres on realitzar els ingressos per a desintoxicació i deshabituació.

Psiquiatria infantil

Trastorns de l’espectre de l’autisme (Síndrome d’Asperger, Autisme d‘alt funcionament, d’altres trastorns generalitzats del desenvolupament no especificats): Realitzem el diagnòstic dels diferents graus d’autisme en el nen. Proporcionem assessorament a les famílies i orientació de possibles alternatives terapèutiques.

Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat: Les nostres àrees de treball inclouen el diagnòstic amb exploracions psicològiques específiques. Treballem per a millorar l’atenció, aprendre estratègies d’autocontrol així com reduir l’excés de moviment.

Trastorns d’ansietat: Examinem les possibles alteracions de l’estat d’ànim i/o situacions escolars o ambientals que poden contribuir a un estat de tristesa o ansietat en el nen.

Trastorns de conducta: Trastorn negativista desafiant, trastorn disocial. Intentem flexibilitzar les estructures de personalitat del nen perquè el trastorn no evolucioni i es torni crònic.

Trastorn de Tourette: Realitzem exploracions neuropsicològiques per a determinar el diagnòstic per a  posterior tractament.

Depressió infantil i d’altres trastorns de l’estat d’ànim: Estats de tristesa o irritabilitat que en nens es manifesten de forma diferent als dels adults. És important estabilitzar-los el més ràpid possible doncs així hi ha major índex d’èxit.

Retràs cognitiu: Valorem el grau de discapacitat mitjançant àmplies exploracions i apliquem el millor pla de tractament.

”Peritatjes judicials”

Informes pericials: El nostre centre és un gabinet privat mèdic i psicològic fundat l’any 1970, situat a la ciutat de Barcelona, format per metges especialistes en psiquiatria, psicòlegs i neuropsicòlegs. En el nostre centre, a més del diagnòstic i tractament dels trastorns mentals, oferim la realització d’informes pericials de l’àmbit psiquiàtric i psicològic.

Tenim àmplia experiència de col·laboració prèvia amb múltiples despatxos d’advocats que requereixen serveis pericials, amb un alt percentatge d’èxit en els casos en els que col·laborem. Les nostres valoracions pericials són el resultat d’un treball molt rigorós, complex, fruit de la coordinació i sobretot individualitzat per a cada cas. Realitzem informes pericials que responen a gran varietat de peticions, com processos d’incapacitat laboral, separacions matrimonials, processos de custodia, sempre amb un estudi inicial del cas per a considerar la idoneïtat de la realització de l’estudi pericial. Així mateix, completem la nostra feina amb l’assistència a judici en cas de ser necessària la nostra presència.

Què és un informe pericial?: Un informe pericial és un document amb informació clínica que té caràcter jurídic. La característica principal de tenir caràcter jurídic és el fet de que aquest document pot utilitzar-se en un procés judicial, amb la finalitat de poder ajudar mitjançant l’aportació d’informació ordenada, rigorosa i fiable als professionals de la justícia (jutges, fiscals, advocats…).

Com són els nostres informes pericials?: Els informes pericials que realitzem tenen una extensió aproximada de 15 folis. En la majoria d’ocasions, els peritatges consten d’una avaluació psicològica (que es realitza mitjançant proves psicològiques de personalitat- 16PF, MCMI, MMPI… i estat psicopatològic- SCL-90, BDI i en ocasions si és necessari d’exploració neuropsicològica). Normalment aportem gràfics de les proves realitzades, així com una explicació dels resultats.

De quines parts consten els nostres informes pericials?: Els nostres informes són sòlids tant en la forma com en el contingut. En la primera part de l’informe, plantegem els objectius del professional com a perit i del cas del client en particular. Després hi ha una part dedicada als antecedents del pacient i a la situació actual del mateix. Posteriorment s’exposen les proves psicomètriques realitzades, així com les entrevistes clíniques. Finalment, es manifesten les conclusions psiquiàtriques i psicològicolegals, acompanyades de la nostra decisió i orientació professional.

Situacions que abordem en els informes pericials:

Processos civils:

– Custodies: Valorem els processos en els quals hi ha dificultats per a establir un acord en relació a la custodia dels menors.

– Idoneïtat: Realitzem informes per a poder determinar les capacitats d’un subjecte en relació a un camp concret. Per exemple, les capacitats volitives que una persona presenta per a poder prendre decisions, per a poder fer-se càrrec de menors, entre d’altres.

– Invalidesa: Analitzem l’estat general del pacient i l’existència de dificultats psíquiques que interfereixin de forma significativa en el desenvolupament de la seva activitat laboral.

– Mobbing: També abordem casos en els que existeix una situació d’assetjament laboral. No obstant, creiem que és adequat remarcar en aquest apartat la complexitat i dificultat de realització d’aquest tipus d’informes, doncs la informació ha d’estar àmpliament contrastada.

– Valoracions de seqüeles d’accidents: Elaborem informes relacionats amb les conseqüències i/o seqüeles d’accidents.

Processos penals:

– Atenuants/eximents: En el cas de cometre un delicte, s’avalua la presència de psicopatologia que justifiqui o atenuï la conducta en si mateixa.

Preus: Els preus dels informes pericials varien en funció de la complexitat del mateix i del treball a realitzar. En general, és necessària una primera visita de valoració del cas, on és aconsellable portar tota la informació clínica possible. Posteriorment, es realitza un estudi de la situació i es proposen les proves a realitzar.

 

Psiquiatres Barcelona
1 (20%) 1 voto